TT -  Dự thảo nghị định điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công theo hướng tăng thêm 20% đã được Bộ Lao động - thương binh và xã hội trình Chính phủ.