BizLIVE - Ông Đỗ Văn Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVT được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2014.

Ông Đỗ Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVT kiêm Phó Tổng Giám đốc PV Trans Corp từ ngày 1/8/2007 đến 1/1/2014.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT) công bố thông tin về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó, ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVT được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2014.

PVT có trách nhiệm làm việc với cơ quản Bảo hiểm Xã hội để giải quyết chế độ hưu trí cho ông Đỗ Văn Liên theo quy định của Nhà nước.

Đến nay, PVT Vẫn chưa có thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Đỗ Văn Liên.

Ông Đỗ Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVT kiêm Phó Tổng Giám đốc PV Trans Corp từ ngày 1/8/2007 đến 1/1/2014.

Được biết, ông Liên đang nắm giữ hơn 54,4 triệu cổ phiếu PVT, ứng với 23,4% cổ phần.