Trân trọng và tự hào về truyền thống vinh quang của Ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã không ngừng vươn lên, phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững và không ngừng củng cố kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Chu dong trong cong tac kiem tra, giam sat gop phan tang cuong ky cuong, ky luat cua Dang - Anh 1

Một buổi tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Bá Hoạt

Bước vào nhiệm kỳ mới, trước đòi hỏi ngày càng cao, thách thức ngày càng lớn, Ngành Kiểm tra Đảng TP Hà Nội quyết tâm đổi mới, sáng tạo, duy trì nhịp độ công tác, bảo đảm mọi công việc hiệu quả, chất lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu với tinh thần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng.

Chủ động, bản lĩnh, trí tuệ, giáo dục, hiệu quả

Hiện nay, Đảng bộ TP Hà Nội có số lượng đảng viên đông nhất so với các Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trên 40 vạn đồng chí, gần 3.000 tổ chức cơ sở Đảng. Dù vậy, tình hình vi phạm của cá nhân, tổ chức Đảng trong Đảng bộ luôn được kiểm soát; việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới đã được tiến hành nghiêm túc, bài bản. Điều này đã cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy đảng thành phố đối với công tác kiểm tra Đảng; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, bản lĩnh, trí tuệ của những người làm công tác kiểm tra Đảng các cấp.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của UBKT Trung ương và Thành ủy, ngay từ đầu năm UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; đặc biệt là việc quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. UBKT các cấp đã chủ động tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát Đảng với tinh thần đổi mới, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng. UBKT Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử; 10 đoàn giám sát về thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt thành phố và UBKT các cấp.

UBKT Thành ủy xác định công tác kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, vì vậy đã tổ chức thực hiện và chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra. Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBKT Thành ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức Đảng và 74 đảng viên; đến hết tháng 9-2016, đã kết luận 9 cuộc. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đã đảm bảo khách quan chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng. Những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm tùy theo mức độ đều phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm hoặc xử lý kỷ luật nghiêm minh; đã có tác dụng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Công tác giám sát thường xuyên, công tác giám sát theo chuyên đề đã được cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm để tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Về cơ bản, các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT các cấp, các đồng chí chuyên viên được phân công phụ trách, theo dõi tổ chức Đảng theo lĩnh vực địa bàn đều có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và cán bộ chủ chốt thuộc địa bàn được phân công. Qua thực tiễn giám sát chuyên đề của UBKT Thành ủy nhận thấy, công tác giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả thiết thực. Kết quả của việc giám sát thường xuyên cũng như chuyên đề với phương châm lấy giáo dục, hiệu quả làm trọng đã giúp các tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để tự điều chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý của mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Mặt khác, UBKT Thành ủy hết sức chú trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ là phối hợp công tác thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan trong khối Nội chính thành phố. Qua một thời gian thực hiện, hiệu quả công tác kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng rõ nét hơn; góp phần tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Quyết tâm đóng góp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta nhận thức rõ và luôn coi trọng công tác kiểm tra để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo cho các mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chính sách được thực hiện nghiêm túc. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết định số 29-NQ/TƯ thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Ôn lại lịch sử càng thấm thía hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra Đảng. Từ đó, trên mỗi cương vị công tác, người cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, quyết tâm đóng góp cao nhất xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Thời gian tới, trước mắt là từ nay đến hết năm 2016, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; rà soát các chỉ tiêu thi đua, tập trung coi trọng nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Đồng thời xác định phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tích cực hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiện toàn UBKT các cấp đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

Toàn ngành chú trọng thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ kiểm tra đáp ứng tình hình, nhiệm vụ. Phấn đấu đến 30-11-2016, cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành tập huấn xong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo các quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. UBKT Thành ủy sẽ triển khai xây dựng chuyên đề, đề án thực hiện Chương trình số 01 và Chương trình số 07 của Thành ủy, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 39-NQ/TƯ, tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở, trong đó UBKT các cấp là nòng cốt. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; trong đó lấy phòng ngừa, lấy "xây" là chính; không chỉ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức Đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, những cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm tra Đảng của TP Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội