Không phải một, mà là khá nhiều công ty đã "rơi" vào cảnh ra nước ngoài nhập về những công nghệ lạc hậu bị thải ra...