Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn làm nhà cho khoảng 500.000 hộ khó khăn về nhà ở