Trong xu thế phát triển của đất nước, không chỉ kinh tế được chú trọng mà văn hóa xã hội cũng có nhiều biến chuyển theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Trước thực tế này, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo: “Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-4, nhằm xây dựng và định hướng những chính sách văn hóa mới phát triển nhanh, bền vững.

Chính sách liên quan đến tuổi nghề của diễn viên chưa phù hợp Nhiều vấn đề bất cập của ngành văn hóa đã được các đại biểu tập trung trao đổi, tại hội thảo đã tổng hợp được 45 đề xuất của các đơn vị trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (VHTTDL&GĐ), trong đó có 20 chính sách cần ưu tiên là: Chính sách đầu tư cho thiết chế văn hóa xã, làng; chính sách về tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội; chính sách tuổi nghề đối với hoạt động biểu diễn; đào tạo và sử dụng tài năng; chính sách về phát huy vai trò của tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, chống bạo lực gia đình... Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh thẳng thắn thừa nhận: Theo sự phát triển của xã hội, một số cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy để điều chỉnh các hoạt động chưa được ban hành kịp thời. Ngược lại, một số cơ chế, chính sách đã ban hành nay không còn phù hợp song chậm được tổng kết, đánh giá để kịp thời bổ sung, sửa đổi nên đã không đi vào cuộc sống, thậm chí còn làm cản trở các hoạt động của ngành. Việc tạo cơ chế, chính sách hiện nay cho công tác xã hội hóa chưa thu hút được mạnh mẽ các nguồn lực của xã hội. Để tháo gỡ các vướng mắc này, bên cạnh việc thực hiện lộ trình xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy trong lĩnh vực VHTTDL&GĐ, Bộ đang nghiên cứu, lựa chọn các cơ chế, chính sách cấp bách nhất để tập trung xây dựng hoặc bổ sung, điều chỉnh. Với lĩnh vực di sản văn hóa, các đại biểu đã đề cập tới 8 tồn tại, hạn chế lớn cần có giải pháp khắc phục sớm. Trong đó có việc phân cấp quản lý di sản văn hóa chưa rõ ràng, chưa xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành; hiện tượng trộm cắp cổ vật tại di tích vẫn còn diễn ra; các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đầu tư kinh phí cho các hoạt động của bảo tàng... Vấn đề đội ngũ kế cận trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh cũng được nêu ra trong hội thảo khi các chính sách ưu tiên chưa thực sự thu hút lớp trẻ... Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ các chính sách còn gặp nhiều bất cập do ngân sách đầu tư cho văn hóa còn hạn chế. Vì vậy, một số ý kiến đề xuất: Nên đề nghị Chính phủ chi cho sự nghiệp văn hóa - thông tin cân đối ít nhất bằng 1,8% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm... Đại diện Bộ Tài chính cũng đề nghị đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ sự nghiệp VHTTDL, từng bước tính đủ các chi phí trong giá dịch vụ sự nghiệp theo lộ trình. Theo bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội: Việc xây dựng và ban hành một chính sách tổng thể về Văn hóa và Phát triển sẽ hỗ trợ Bộ VHTTDL đóng góp đề xuất rõ ràng cho hướng phát triển mới của Việt Nam... Một cái nhìn rộng hơn về văn hóa sẽ giúp các cán bộ nhà nước, khu vực tư nhân và người dân nói chung hiểu được cách thức văn hóa mang lại lợi ích cho nước nhà. NGUYỄN MINH