NDĐT - Hỏi: Những đối tượng nào được coi là cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật? Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh này?