Hỏi: Đề nghị báo cho biết, khi tham gia dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên", các chủ rừng được Nhà nước hỗ trợ đầu tư như thế nào?