Ngày 17.11.2010 tại Hà Nội, Trung tâ m Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học: Chính sách đối với các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn: Vấn đề, tầm nhìn và giải pháp. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề cụ thể như: Đổi mới chính sách đối với các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020; một số định hướng phát triển chính sách xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số; tác động của Chương trình 135 giai đoạn I, II, vấn đề và giải pháp cho giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020; đổi mới, xây dựng và hoàn thiện chính sách đảm bảo quyền lợi ưu tiên của cộng đồng các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn trong việc thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2011-2015; vấn đề văn hóa trong chính sách phát triển đối với các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; vấn đề bố trí nguồn nhân lực cho thực hiện chính sách đối với các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; tổng quan chính sách dân tộc của Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa; kinh nghiệm của Vân Nam (Trung Quốc) về việc bồi dưỡng cán bộ, nhân tài dân tộc thiểu số…

Tin và ảnh: HV