HĐND TP phải có thực quyền và các đại biểu phải thực sự độc lập.