Có lẽ đây là lần đầu tiên, một tập sách được thu thập bản thảo và in trong 15 ngày. Nó phải ...