Đáng lý trong bài viết trước giờ khai mạc, người ta nên nói chuyện về sự chuẩn bị của các đoàn, của nước chủ nhà, về ý nghĩa và tinh thần cao cả của một đại hội thể thao ra đời cách đây gần nửa thế kỷ.