QNP - Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29-6-2011 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, công tác thi hành án dân sự của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Công tác thi hành án dân sự đã góp phần tích cực bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Song bên cạnh đó, công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo đối với các công tác thi hành án dân sự; quan tâm chỉ đạo kiện toàn về tổ chức, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan thi hành án dân sự; tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ướng yêu cầu chính trị của địa phương. Đồng thời, các cấp ủy Đảng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thi thành án dân sự cấp trên trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan thi hành án dân sự có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Cùng với đó, UBND các cấp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, ban hành quy chế hoạt động, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án. Hàng năm, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan thi hành án dân sự trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng; chủ động phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao. Các đơn vị cần coi trọng biện pháp giáo dục thuyết phục, tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân; kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án; đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền vận động để mọi công dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác thi hành án dân sự để đảm bảo các bản án, quyết định của cơ quan xét xử được thi hành nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, chú trọng giám sát việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành; việc chấp hàh pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

Các ngành thuộc khối nội chính của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong giải quyết các vụ việc thi hành án phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp thi hành án, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đảm bảo các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự được chấp hành nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.