Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các lãnh đạo cấp phó, các Phó Bí thư Thành - Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Giám đốc các sở, ngành sẽ giữ nguyên cương vị. Các chức danh cấp trưởng sẽ lựa chọn một trong hai người đương nhiệm tại Hà Nội và Hà Tây.>> Hoàn tất nhân sự Chủ tịch Hà Nội trước 1/8