Ngày 15/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 104/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Pusco về chi phí kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận bản vẽ trước khi phê duyệt.

Ngày 15/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 104/BXD-KTXD gửiCông ty cổ phần Pusco về chi phí kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận bản vẽ trước khi phê duyệt.

Đối với trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt như nêu tại văn bản số 646/2011/CV thì chi phí cho công việc này căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã bao gồm cả công việc kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và xác nhận trong bản vẽ thì không được tính thêm chi phí này.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 104/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 104.doc(Cong van 104_1310961162349.doc) Tải về