Chi dao thuc hien cac chuong trinh muc tieu quoc gia o Nghe An - Anh 1

Để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình vừa có kết luận chỉ đạo:

Để triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương về các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt một số nội dung:

Các nhiệm vụ chung của 2 chương trình:

- Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh: Tiếp tục nghiên cứu và góp ý kiến vào các dự thảo văn bản do các sở soạn thảo, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 20/11/2016 làm căn cứ cho các ngành, địa phương thực hiện.

- Các sở NN&PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội sớm tham mưu cho Ban tổ chức thực hiện các chương trình (Nông thôn mới và Giảm nghèo) ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; rà soát các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện; hướng dẫn các địa phương ban hành các văn bản, thành lập các tổ chức, bộ phận chuyên môn, giúp việc theo đúng quy định của Trung ương, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Các sở: NN&PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc - chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu các Thành viên BCĐ tỉnh là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo nhiệm vụ chuyên môn được giao, thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; hàng tháng có báo cáo tình hình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh.

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

- Về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020:

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể đối với các nhóm xã một số nội dung tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Để kịp thời có căn cứ cho địa phương thực hiện từ ngày 1/12/2016 (thời điểm Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực) Giao các sở: NN&PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể đối vói các nhóm xã một số nội dung tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Yêu cầu các sở gửi nội dung tham mưu về Sở NN&PTNT trước ngày 15/11/2016 đề kịp tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.

- Về kiện toàn bộ máy giúp việc các cấp:

Giao Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan căn cứ quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp để tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, đồng thời có văn bản hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; ủy ban nhân dân các xã thực hiện.

Trong đó, lưu ý đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh: Chánh Văn phòng là Giám đốc Sở NN& PTNT, Phó chánh Văn phòng là Chi cục Trưởng Chi cục PTNT và với điều kiện đặc thù của tỉnh Nghệ An, có số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nhiều, địa bàn rộng... có thể bố trí thêm 1 Phó chánh Văn phòng chuyên trách; Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2016.

- Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm:

Xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới như đã đăng ký:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành, thành viên Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký năm 2016 đến nay chưa đạt, để hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ các xã hoàn thành các nội dung, tiêu chí còn thiếu.

- Yêu cầu các địa phương tổ chức thẩm tra, thẩm định hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016.

- Hiện nay, một số địa phương chưa nhận hết chỉ tiêu xi măng đã được giao (gồm đợt 3 năm 2014, đợt 4 năm 2015 và đợt 5 năm 2016), giao UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp làm việc với Sở Tài chính, tiến hành đối chiếu, rà soát chỉ tiêu xi măng chưa nhận để có biện pháp đôn đốc các xã triển khai nhận xi măng tổ chức làm đường GTNT theo đúng tiến độ quy định. Sau ngày 31/112/2016 địa phương nào chưa nhận hết chỉ tiêu xi măng được giao, yêu cầu Sở Tài chính thông báo hủy bỏ chỉ tiêu đã giao cho địa phương đó.

Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Sớm tham mưu thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh; Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tập trung công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016, là cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an ninh xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo. Ban hành chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017; Kịp thời triển khai một số chính sách hỗ trợ cho nhân dân ngay từ đầu năm như: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế, trợ cấp gạo cứu đói giáp hạt, Tết Nguyên đán, vay vốn ưu đãi...; tiếp tục thực hiện cuộc vận động ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo", "Tết vì người nghèo" do ủy ban mặt trận tổ quốc phát động. Chỉ đạo, đôn đốc 108 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 110 xã nghèo miền Tây theo phân công của UBND tỉnh và chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình này.

UBND tỉnh Nghệ An