(SGGP).- Từ nay đến hết năm 2010, Chính phủ đồng ý tiếp tục việc cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đó là kết luận do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đưa ra.

Từ năm 2011 sẽ thực hiện theo hướng: Ngân sách nhà nước chỉ cấp tiền đặt hàng trực tiếp 3 - 5 ấn phẩm báo chí có nội dung thiết thực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, phù hợp với nhu cầu của đại đa số đồng bào thiểu số, miền núi, người nghèo, để cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng Đề án cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015; trong đó, cần phối hợp với các địa phương liên quan xác định rõ tên của 3 - 5 ấn phẩm báo chí để Nhà nước đặt hàng, cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. L.NGUYÊN