"Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 đầu mối"- Đó là nội dung được đưa ra tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13/4/2012 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012.

"Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 đầu mối"- Đó là nội dung được đưa ra tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13/4/2012 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012.

CôngThương - Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phố hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, lưu ý thị trường Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, các nước châu Phi.

Theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, dự báo nhu cầu nhập khẩu của các thị trường để chủ động, kịp thời chuẩn bị hàng hóa, có giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đảo bảo thực hiện mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2012, tiêu thụ tốt lúa, gạo, góp phần ổn định cuộc sống của người nông dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Công văn 256/VPCP-KTTH ngày 8/3/2012; rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong khi chưa ban hành quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành để việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 đầu mối.