Hanoinet - Một nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Điều VN (Vinacas) đã chế tạo thành công máy tách hạt điều tự động, với giá thành chỉ bằng... 1/6 giá thành máy nhập khẩu; nhưng tỉ lệ hạt vỡ chỉ dưới... 10%. Thành công này xem như một cuộc cách mạng cho ngành điều VN...