QĐND - Ngày 30-8-2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (LLVT) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi thông tư ban hành, Báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều thư của bạn đọc đề nghị cho biết, chính sách trên trong quân đội sẽ được thực hiện thế nào? Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Quang Phiếu, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện chính sách trên.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chính sách theo TTLT số 08, Cục Tài chính đã có các bước triển khai như thế nào? Trung tướng Phạm Quang Phiếu: Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, chú trọng vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhằm bảo đảm tương quan về chế độ, chính sách; thu hút, động viên cán bộ, chiến sĩ công tác lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Vấn đề này được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm đặc biệt và thường xuyên chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Cục Tài chính đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước nghiên cứu, xây dựng chính sách và tham gia soạn thảo các văn bản hướng dẫn. Để các cơ quan, đơn vị có thể triển khai thực hiện ngay khi nhận được văn bản hướng dẫn, Cục Tài chính đã chủ động biên soạn danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, gửi các đơn vị để tra cứu thực hiện. PV: Chính sách đối với người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo TTLT số 08 có gì mới, thưa đồng chí? Trung tướng Phạm Quang Phiếu: Thông tư 08 quy định về chế độ phụ cấp thu hút, chế độ phụ cấp công tác lâu năm, một số chế độ trợ cấp (trợ cấp lần đầu; trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ) và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2011. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính đặc thù quân sự còn được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có cùng điều kiện làm việc. PV: Đề nghị đồng chí cho biết mức hưởng, thời gian và thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút đối với các đối tượng trong quân đội? Trung tướng Phạm Quang Phiếu: Sĩ quan, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương cấp hàm hoặc ngạch bậc cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau: - Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3-2011 trở về trước, nếu còn công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011. - Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3-2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng đơn vị mới tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền. PV: Chế độ phụ cấp lâu năm đối với các đối tượng trong quân đội sẽ được thực hiện thế nào? Trung tướng Phạm Quang Phiếu: Sĩ quan, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm hằng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn) như sau: - Mức 0,5 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; - Mức 0,7 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; - Mức 1,0 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 15 năm trở lên. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; thời gian phục vụ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. PV: Đến thời điểm nào các đối tượng sẽ được hưởng chính sách, thưa đồng chí? Trung tướng Phạm Quang Phiếu: Hiện liên bộ Nội vụ - Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 116. Cục Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Nhà nước tiếp nhận đầy đủ các khoản kinh phí, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan... gửi các đơn vị để chi trả chế độ cho các đối tượng trong kỳ lương tháng 10. Về chính sách này, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu phải tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện để chi trả đúng nguyên tắc, đúng đối tượng và kịp thời đến các đối tượng được hưởng. PV: Xin cảm ơn đồng chí! Bài và ảnh: Ngọc Kiên