Tới 83% người trả lời trong cuộc nghiên cứu của Hiệp hội Quảng cáo châu Âu (EIAA) tiết lộ họ sẽ thấy vô cùng bứt rứt nếu mỗi ngày không online được 1 lần.