Hanoinet - Theo Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, các bộ trưởng đã nhất trí thành lập một quỹ trao đổi tiền tệ đa phương trị giá 120 tỷ USD.