Tuy có tới 3 quy hoạch phát triển được phê duyệt kể từ năm 1998 tới nay, nhưng ngành dệt may vẫn dễ bị tổn thương và chưa có nền tảng vững chắc để thích ứng nhanh khi thị trường thế giới thay đổi.