Một loại chân giả thông minh vừa xuất hiện, có thể giúp người khuyết tật đi qua nhiều loại địa hình dễ dàng hơn.