Tại Hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp sáng nay, Thủ tướng thông báo Chỉ thị vừa ban hành nghiêm cấm việc thanh tra doanh nghiệp mỗi năm quá một lần. Nếu thanh tra đột xuất vì vi phạm thì cấm mở rộng.