Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động chủ phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý xe công nông đã được ban hành, trong đó thời hạn được phép lưu thông tối đa không quá ngày 31-12-2007