ND- Thực hiện các loại hình bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, BHYT người nghèo là một trong những chủ trương đúng đắn, mang tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân.