(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường trường TCCN, trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN trước ngày 30/11/2010 phải gửi dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2011.

Bên cạnh đó, các trường đã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2010, phải gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/10/2010. Với các trường chưa hoàn thành kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2010, chậm nhất ngày 30/11/2010 phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2010 về Bộ GD&ĐT. Các báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2010 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2011, ngoài việc gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp); Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường đồng thời gửi về Bộ, ngành chủ quản (đối với các trường trung ương) và gửi về Sở GD&ĐT (đối với các trường địa phương). Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường hoàn thiện báo cáo đúng nội dung quy định theo các biểu mẫu (có thể tải tại website: www.moet.gov.vn, mục tin tức Vụ GDCN), số liệu thống kê phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống (để thuận tiện cho việc thống kê số liệu tuyển sinh năm 2010 và biên tập cuốn những điều cấn biết về tuyển sinh TCCN năm 2011, đề nghị các trường không sửa đổi, bổ sung cấu trúc file). Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các yêu cầu nói trên. Trường nào không thực hiện, Bộ GD&ĐT sẽ không xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2011 và không đăng thông tin tuyển sinh của trường đó trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2011. Hiếu Nguyễn