Kết quả công bố chất lượng dịch vụ viễn thông vừa qua của cơ quan chức năng càng khiến các mạng di động sử dụng công nghệ CDMA mất điểm trong mắt người tiêu dùng.