(PL)- 9 giờ 30 sáng qua (9-1), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng