Hanoinet - Chờ cho bà Phó ngủ say, Lộc lẻn vào nhà sát hại bà ngay trên giường, cướp hoa tai đem bán lấy tiền tiêu Tết.