QH vừa thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó bội chi được quyết ở mức 5,3% GDP.

Theo nghị quyết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 là 782.700 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 224.000 tỷ đồng (tương đương 5,3% GDP).

Ảnh: Minh Thăng

Song song với việc thông qua dự toán ngân sách nhà nước, QH cũng giao Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu chi ngân sách và bội chi chủ yếu sử dụng cho đầu tư phát triển và giành một phần để trả nợ.

Đồng thời, QH đề nghị Chính phủ phải triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công, tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và chi kinh phí theo hiệu quả công việc.

Chính phủ cũng phải cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật), quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn.

QH cũng đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ công, trả nợ đúng cam kết, giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách nhà nước còn nợ.

Năm sau, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, học sinh, sinh viên thuê.

Tá Lâm