Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 5/7/2016.

CTCP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP - HNX) đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, CAP sẽ trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền, với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng/CP). Ngày thanh toán vào 21/7/2016. Trước đó, ngày 14/4/2016, CAP đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, CAP sẽ trả cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tỷ lệ thực hiện 40% (100 cổ phiếu cũ được nhận 40 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 5/7/2016.

Năm 2015, CAP đạt gần 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; EPS đạt 8.656 đồng. Với mức chi trả 22 tỷ đồng cổ tức, CAP đã dành gần 70% tổng lợi nhuận đạt được cả năm để trả cổ tức.