Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng là 17/10/2016.

Cap nuoc Phu My: Phat hanh co phieu thuong va ESOP ty le 26% - Anh 1

CTCP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT công bố phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, Cấp nước Phú Mỹ dự kiến phát hành 3,68 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 23% vốn điều lệ. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển (tính đến ngày 30/6/2016). Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2016 của công ty là hơn 40,3 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/10/2016.

Bên cạnh đó, Cấp nước Phú Mỹ dự kiến phát hành 320 nghìn cổ phiếu theo chương chình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), với tỷ lệ 2%. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2016.