Cap nhat gia hang hoa cac mat hang co ban ngay 24/11/2016 - Anh 1

Ghi chú: Giá thép được lấy theo số liệu giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn 1 tháng giao dịch trên sàn Thượng Hải (tính theo tỷ giá 1 USD = 6,92 nhân dân tệ).