Ngày 06/12/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép số 08/UBCK-GPĐCQLQ sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006 cấp cho Công ty Quản lý Quỹ An Bình với nội dung sau: