Ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào cho Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào (VLPC) để triển khai thực hiện Dự án cụm thủy điện Xêcamản 1.