Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 này đang được coi là một điểm nóng của cuộc chiến chống mafia trong một chiến dịch truy quét quy mô của cảnh sát.