Hanoinet - Sự lấn lướt của phim tư nhân so với phim nhà nước còn có thể thấy chính ở sức phổ biến của nó.