- Mới đây, một khảo sát của các nhà khoa học Canada tiến hành trên 524 sinh viên Canada cho thấy những người càng giàu lòng nhân ái, chuyện tình duyên càng thuận lợi.

Theo Tech Insider