Sau 5 năm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống Mặt trận thành phố Cần Thơ, đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cộng đồng dân cư về tư tưởng đạo đức và trong việc làm theo tấm gương của Bác.

Xây dựng TP. Cần Thơ văn minh, hiện đại chính là

nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị

Các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo cho rằng việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng đắn và kịp thời, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Theo ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Cần Thơ: Các cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống Mặt trận hàng năm đều viết bản thu hoạch, liên hệ bản thân, tự phê bình và đề ra mục tiêu phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống chuẩn mực. Các vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo đã nhận thức rõ hơn về vị trí và tầm quan trọng của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, khẳng định đạo đức cách mạng của Bác có nhiều điều phù hợp với đạo đức tôn giáo là những hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền và động viên giáo dân thực hiện những điều tốt học tập ở Bác Hồ. Trong quá trình học tập, các vị đã đề ra chương trình hành động và có liên hệ thực tế với giáo lý, giáo luật của từng tôn giáo, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong trào hành động làm theo gương Bác trong chức sắc, chức việc, góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng nhân dân lương cũng như giáo.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lồng ghép trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC). Năm 2011, toàn thành phố đã đã công nhận 240.275 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 559 khu vực, ấp văn hóa; 39 xã, phường, thị trấn văn hóa. Từ năm 2007-2011, Quỹ "Vì người nghèo” toàn thành phố đã vận động được hơn 79,8 tỉ đồng, xây dựng 4.785 căn nhà đại đoàn kết. Đến nay, có 5 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt được công nhận đã xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo. Các đoàn thể, các tổ chức thành viên, các tôn giáo cũng đã tham gia vận động xây dựng, sửa chữa 12.650 căn nhà tình thương, nhà đồng đội... trị giá hơn 14,6 tỉ đồng. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người già cô đơn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi đã trở thành hoạt động thường xuyên ở cộng đồng dân cư nhất là trong các tôn giáo, với số tiền trên 72 tỉ đồng.

Từ nay đến năm 2015, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Cần Thơ xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBMTTQ trong toàn hệ thống Mặt trận các cấp, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 03 trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và rộng rãi đến các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; phát huy tấm gương của những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; những địa phương, tổ chức, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo. Đảng đoàn MTTQVN sẽ qui định các chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ MTTQ cấp mình theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác sẽ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của UBMTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong thành phố và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội lần thứ XI của Đảng, NQ Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam, NQ Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lê Khánh

Gửi cho bạn bè

Bản in