QĐND Online - Bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm về môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra thách thức đối với lực lượng Cảnh sát bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát môi trường gặp không ít khó khăn do những hạn chế từ hành lang pháp lý...