Việt Nam cần có Luật cạnh tranh hoàn chỉnh để bắt kịp với quy mô nền kinh tế ngày càng đa dạng cùng với số lượng doanh nghiệp tăng nhanh chóng dẫn đến những phức tạp của môi trường cạnh tranh trong các doanh nghiệp.