Tại phần phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng có nêu: “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ…”.

Tôi hoàn toàn nhất trí với những tiêu chí về phẩm chất đảng viên mà Dự thảo đưa ra. Đây là những phẩm chất quan trọng của đảng viên trong tình hình đất nước đang đứng trước những cơ hội, thách thức đan xen hiện nay. Tuy nhiên, theo tôi, không nhất thiết đưa từ “thật sự”, bởi tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là yêu cầu về phẩm chất đảng viên, đương nhiên được quy định rất rõ tại Điều lệ Đảng: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Vì vậy chỉ cần: “Xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu…” là đủ.

Cũng tại câu: “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc…” tôi đề nghị bổ sung cụm từ “nghe dân”. Câu này sẽ là “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, nghe dân, có trách nhiệm cao trong công việc…”. Vì đảng viên trong tình hình hiện nay nếu chỉ gần dân, sát dân chưa đủ mà phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, để qua đó nắm bắt tâm tư, tham gia giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Hoặc kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng, với người có thẩm quyền giải quyết. Thực tế gần đây đã chứng minh, nhiều cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã tổ chức đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, từ đó giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân quan tâm. Qua đó, nhằm phát huy vai trò của đảng viên trong tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Văn Thụ

(Chi bộ khu phố 2,

phường Đồng Tâm, Hà Nội)