ND - "Bão giá lương thực" ập xuống, một số nước khẩn cấp giúp bên "bị nạn" những tấn  gạo. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Cho "xâu cá" là giải pháp tình thế.