Mượn được cả xe, cả giấy đăng ký của bố vợ, Thắng đem đi cầm lấy 6,2 triệu đi cá độ.