(ATPvietnam.com) -CTCP Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (mã chứng khoán: CAD) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu CAD * Nhìn nhận của giới đầu tư về CAD Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 298,532 tỷ đồng, tăng 62,32% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 175,648 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 423,916 tỷ đồng, tăng 21,39% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 74,68 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 2,507 tỷ đồng, tăng 120,2% so với cùng kỳ (tương đương tăng 1,36 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 1,387 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 313 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 142 đồng. Kế hoạch năm 2009, một số chỉ tiêu được công ty để ra như doanh số đạt 1.100 tỷ đông. Lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng. Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/mệnh giá. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của CAD: Chỉ tiêu Quý II/2009 Quý II/2008 Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 299,209,649,989 183,943,801,421 Các khoản giảm trừ doanh thu 677,676,025 29,439,774 Doanh thu thuần 298,531,973,964 183,914,361,647 Giá vốn hàng bán 268,230,376,648 163,784,431,905 Lợi nhuận gộp 30,301,597,316 20,129,929,742 Doanh thu hoạt động tài chính 625,462,492 10,390,245,202 Chi phí tài chính 12,810,157,229 16,162,862,499 Chi phí bán hàng 9,778,213,819 9,364,606,457 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,944,105,568 4,003,174,466 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,394,583,192 989,531,522 Thu nhập khác 409,265,901 238,986,844 Chi phí khác 23,381,336 12,102,521 Lợi nhuận khác 385,884,565 226,884,323 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,780,467,757 1,216,415,845 Thuế TNDN hiện hành 272,585,116 77,516,762 Thuế TNDN hoãn lại 0 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,507,882,641 1,138,899,083 Lợi ích cổ đông thiểu số 97,193,703 88,383,468 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2,410,688,938 1,050,515,615 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 313 142 Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7,cổ phiếu CAD giảm 300 đồng (tương đương giảm 2,54%) xuống 11.500 đồng/cổ phiếu và có 80.510 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 28/07/2009 11.5 -0.3 -2.54 80,510 27/07/2009 11.8 0.1 0.85 127,670 24/07/2009 11.7 0.5 4.46 47,690 23/07/2009 11.2 0.2 1.82 53,550 22/07/2009 11.0 -0.3 -2.65 66,480 Hoàng Khánh Các tin liên quan CAD: Tổng Giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu từ 29/7 CAD: DAFMC bán xong 200.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ còn 1,25% CAD: DAFMC đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ 17/7 đến 29/7 CAD: Tổng giám đốc mua xong 6.700 cổ phiếu, tăng sở hữu lên 0,55% Cổ đông nội bộ của CAD, UIC, LSS bán xong cổ phiếu Cổ đông nội bộ của DTT, PNC, HAS, TS4, CAD đăng ký bán cp từ 16/6 CAD: TV HĐQT bán xong 25.000 cp, đăng ký bán tiếp 40.900 cp từ 15/6 CAD: Tổng giám đốc đăng ký mua tiếp 5.700 cổ phiếu đến 5/9 CAD: SSI bán xong 219.390 cổ phiếu, tỷ lệ giảm còn 6,083% CAD: Thành viên HĐQT đăng ký bán 25.000 cổ phiếu từ 29/5 CAD: Kế hoạch 2009 lợi nhuận trước thuế 20 tỷ và phát hành 5,6 triệu cp