Ino Yamanaka cắm hoa rất khéo cũng giống như sử dụng Thuật chuyển tâm vậy.

Vũ Vân