Hanoinet - Các thành viên của đàm phán 6 bên đang xem xét kế hoạch để CHDCND Triều Tiên đưa ra báo cáo này cho Trung Quốc, nước chủ nhà của đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.