(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; về thu, nộp và quản lý duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng KKT Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, về cơ chế huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vũng Áng, ngoài quy định tại Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của KKT Vũng Áng, các dự án lớn, trọng điểm trong KKT còn được bố trí vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, tái định cư. Về mức vốn cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong KKT Vũng Áng, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Thủ tướng cũng cho phép bố trí nguồn vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong KKT thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý. Đồng thời, được phát hành, ủy quyền phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương, vay từ nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đầu tư các dự án trọng điểm trong KKT thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Ngoài ra còn được huy động vốn vay nước ngoài để thực hiện các dự án trọng điểm thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương đầu tư qua hình thức vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ. Việc quản lý, hoàn trả vốn vay thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Về chính sách ưu đãi thuế, phí và lệ phí, Thủ tướng chỉ đạo cơ chế điều tiết nguồn thu ngân sách và cơ chế xuất, nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Thủ tướng cho phép Ban Quản lý KKT Vũng Áng được áp dụng cơ chế thu, nộp và quản lý duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng như chế độ áp dụng đối với Ban Quản lý KCN, KCX thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý KKT Vũng Áng được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút là 50% mức lương ngạch, bậc, chức vụ trong thời gian 3 năm. Phương Mai (Nguồn: Công văn 2322/TTg-KTTH)